Gói dịch vụ (HP)

V. RÁY TAI THƯ GIÃN TRUNG HOA (50P)